Skip to main content

Disclaimer website Basix Employment

ALGEMEEN

Op elke toegang en/of elk gebruik van de website van Basix Employment zijn de onderstaande voorwaarden van Basix Employment van toepassing. Onder Basix Employment wordt ook verstaan de aan deze vennootschappen gelieerde de ondernemingen die handelen onder de naam Basix Employment. Basix Employment is gevestigd en kantoorhoudende te 6464 EP Kerkrade aan de Heyendallaan 64. Onder website worden alle websites van Basix Employment verstaan, waaronder http://www.basixemployment.nl/

GEBRUIK WEBSITE

Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de website van Basix Employment, dan wel door gebruik van deze website te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Basix Employment heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de website van Basix Employment geschiedt voor eigen rekening en risico.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website van Basix Employment bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Basix Employment en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Basix Employment van toepassing op alle merken die op haar website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van Basix Employment. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande, schriftelijke toestemming van Basix Employment. Niets op de website van Basix Employment is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

Basix Employment verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar website en de op haar website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de website van Basix Employment ter beschikking zijn gesteld.

De website van Basix Employment bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet door Basix Employment een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de website van Basix Employment en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de website van Basix Employment in te loggen.

Het is u niet toegestaan om de website van Basix Employment of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de website van Basix Employment of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Basix Employment op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, social media of anderszins (‘spammen’).

AANSPRAKELIJKHEID

Basix Employment kan niet garanderen dat haar website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar website al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. Basix Employment is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Basix Employment is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Basix Employment genomen voorzorgsmaatregelen, op de website, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De website van Basix Employment kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten. Basix Employment heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de website van Basix Employment opnemen, betekent dat geenszins dat Basix Employment instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Basix Employment op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de website van Basix Employment.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de website van Basix Employment, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Basix Employment terzake vrijwaren.

Hoewel Basix Employment zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Basix Employment is in dat verband op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar website of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Basix Employment toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Basix Employment voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Basix Employment is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 250,- per gebeurtenis en maximaal € 500,- per kalenderjaar.

KLACHTEN

Basix Employment stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Basix Employment proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Basix Employment de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

WIJZIGINGEN

Basix Employment behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

Ten aanzien van de verwerking van de aan Basix Employment verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van Basix Employment) wordt verwezen naar het geldende privacy statement van Basix Employment.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.